Konsekwencje zaniedbań czystości w miejscu pracy


Czyszczenie telefonu

Kary dla pracowników związane z niezachowaniem porządku w miejscu pracy

Wśród obowiązków z zakresu BHP wymienia się zachowanie porządku na stanowisku pracy. Przestrzeganie tego przepisu regulowane jest w przypadku każdego zakładu inaczej, w zależności od kultury danej organizacji, charakteru pracy oraz zwyczajów pracowników. Jednak rażące złamanie przepisów BHP może prowadzić do nałożenia na pracownika kary finansowej, upomnienia bądź nagany. 

Jak pracownik powinien dbać o swoje stanowisko pracy?

Pracownik powinien zachować porządek w miejscu pracy i pozostawić je w takim stanie, w jakim zostało ono zastane, tzn. nie powinien korzystać z wyposażenia tak, by prowadzić do jego zniszczenia. Jednak nie jest zobowiązany do podejmowania czynności porządkowych w miejscu pracy, jeżeli takie obowiązki nie są podyktowane zawartą z nim umową, czyli np. jeśli nie jest zatrudniony w charakterze sprzątacza. Coraz częściej, aby uniknąć niejasności, które wiążą się z pogodzeniem zwyczajów firmy oraz przepisów prawa, firmy decydują się skorzystać z usług firmy sprzątającej biura, które zaprowadzają porządek w obiekcie bez konieczności wprowadzania zmian w strukturze organizacji. 

Wpływ nieporządku na sprzęt oraz wyposażenie miejsca pracy

Nie zapominajmy, że brud na stanowisku pracy ma także wpływ na stan wyposażenia. Brud, rozlane napoje czy resztki żywności nie tylko niekorzystnie wpływają na jego wygląd, ale także na stan techniczny, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny. W zakładach, gdzie wykonywana jest praca fizyczna, wilgoć oraz brud mogą stwarzać nawet niebezpieczeństwo wiążące się z wykonywaniem obowiązków.

Jak reagować na problemy z utrzymanie czystości i porządku?

Pracownik, który dostrzeże zaniedbania mogące utrudniać pracę, a tym bardziej powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia, powinien zgłosić je przełożonemu, który zobowiązany jest do ich usunięcia, pod groźbą sankcji karnych. Jeżeli przełożony ignoruje informacje o trudnościach związanych z brudem lub innych odczuwanych przez pracowników, należy zgłosić interwencję do Okręgowego Inspektoratu Pracy, która zazwyczaj okazuje się wystarczającym bodźcem dla pracodawcy.